The Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology
ISSN
1382-4376
Search

Advanced Search
About the journal
The Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology is a peer-reviewed scientific publication of 110-page volume dedicated to diagnostics and treatment of diseases of gastrointestinal tract, liver and pancreatic gland. More >>>
Founders and partners


Russian Gastroenterological Association


National School for Specialists in Gastroenterology and Hepatology

Russian Society on Studying Liver 


Department of Colorectal and Pelvic Floor Surgery RNCS

Insight-Studio
    Insight-Studio
Curent Issue News
#3 2018   |   Content
Topic: Contents

Contents

 


See full contents in PDF file.Abstract
Topic: Reviews

Functional effects of operations for malignant gastric neoplasms: prevention, diagnosis and treatment of post-gastrectomy disordersA.V. Chaika1, V.M. Khomyakov1, A.B. Ryabov2

1 Gertsen Moscow oncological research institute, branch Federal government-financed institution National Medical Research Radiological Centre, Ministry of healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation
2 Blokhin Cancer Research Center, Ministry of healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation


Abstract
Topic: Reviews

Helicobacter pylori infection at long-term treatment by proton pump inhibitors for acid-related diseases
V.T. Ivashkin1, I.V. Mayev2, R.A. Abdulkhakov3, O.P. Alekseyeva4, S.A. Alekseyenko5, A.Yu. Baranovsky6, Ye.K. Baranskaya1, I.L. Klyaritskaya7, N. V. Korochanskaya8, Yu.A. Kucheryavy2,T.L. Lapina1, M.F. Osipenko9, V.I. Simanenkov10, G. N. Tarasova11, A.S. Trukhmanov1, I.B. Khlynov12, A.A. Sheptulin1

1 Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russian Federation.
2 Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation
3 Kazan state medical university, Kazan, the Russian Federation
4 Semashko Nizhny Novgorod regional hospital, Nizhny Novgorod, Russian Federation
5 Far East state medical university, Khabarovsk, the Russian Federation
6 St. Petersburg State University, St. Petersburg, the Russian Federation
7 Georgiyevsky Medical academy, Vernadsky Crimean federal university, Simferopol, Russian Federation
8 Kuban state medical university, Regional hospital No. 2, Krasnodar, the Russian Federation
9 Novosibirsk state medical university, Novosibirsk, the Russian Federation
10 Mechnikov Northwest state medical university, St. Petersburg, the Russian Federation
11 Rostov state medical university, Rostov-on-Don, the Russian Federation
12 Ural state medical university, Yekaterinburg, the Russian Federation


Abstract
Topic: Reviews

The Role of Lactobacillus reuteri DSMZ17648 for Helicobacter pylori eradication therapy
V.T. Ivashkin1, O.P. Alekseyeva2, A.Yu. Baranovsky3, Ye.K. Baranskaya1, Ye.V. Beloborodova4, T.A. Kolesov5, N. V. Korochanskaya6, K. Lang7, T.L. Lapina1, I.V.Mayev8, M. V. Mokshina 9, D. L. Nepomnyashchy10, Ye.V. Onuchina11, R.G. Sayfutdinov12, .. Sviridova13, V.I. Simanenkov14, A.V. Tkachev15, A.S. Trukhmanov1, L.P. Faizova16, I.B. Khlynov17, .. Khlynova18, A.A. Sheptulin1
 
1 Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russian Federation
2 Semashko Nizhny Novgorod regional clinical hospital, Ministry of healthcare of the Nizhny Novgorod Region, Nizhny Novgorod, Russian Federation
3 St. Petersburg University, St. Petersburg, Russian Federation
4 Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation
5 Seredavin Samara regional clinical hospital, Samara, Russian Federation
6 Kuban state medical University, Regional hospital No. 2 of Ministry of healthcare of Krasnodar Kray, Krasnodar, Russian Federation
7 Organobalance GmbH, Technical university, Berlin, Germany
8 Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation, Moscow, Russian Federation
9 Pacific state medical university, Institute of of internal diseases and instrumental diagnostics, Vladivostok, Russian Federation
10 Novosibirsk state medical university, Novosibirsk, Russian Federation
11 Irkutsk state medical academy of postgraduate education, Irkutsk, Russian Federation
12 Kazan state medical academy, Kazan, Russian Federation
13 Burdenko Voronezh state medical university, Voronezh, Russian Federation
14 Mechnikov Northwest state medical university, St. Petersburg, Russian Federation
15 Rostov state medical university, Rostov-on-Don, Russian Federation
16 Bashkir state medical university, Ufa, Russian Federation
17 Ural state medical university, Yekaterinburg, Russian Federation
18 Vagner Perm state medical university, Perm, Russian Federation


Abstract
Topic: Original articles

Features of diagnosis and treatment of gastrointestinal stromal tumorsN. I. Bogomolov¹, T.V. Burdinskaya², M.A. Goncharova³, A.G. Goncharov¹, N.N. Tomskikh¹
 
1 Chita state medical academy, Chita, Russian Federation
2 Transbaykal Regional Oncologic Dispensary, Chita, Russian Federation
3 Transbaykal Regional Pathological Bureau, Chita, Russian Federation
Abstract
Topic: Original articles

Chronic inflammatory bowel diseases: the course and treatment methods in Russian FederationI.L. Khalif1, M.V. Shapina1, A.O. Golovenko1, Ye.A. Belousova2, Ye.Yu. Chashkova3, A.V. Lakhin4, O.V. Knyazev5, A.Yu. Baranovsky6, N.N. Nikolayeva7, A.V. Tkachev8
 
1 State Coloproctology Research Center, Moscow, the Russian Federation
2 Moscow Regional Research and Clinical Institute, Moscow, the Russian Federation
3 Irkutsk scientific center of surgery and traumatology, Irkutsk regional hospital, Irkutsk, the Russian Federation
4 Lipetsk regional hospital, Lipetsk, the Russian Federation
5 Moscow clinical scientific center, Moscow, the Russian Federation
6 City hospital #31, St. Petersburg, the Russian Federation
7 Voyno-Yasenetsky Krasnoyarsk state medical university, Krasnoyarsk, the Russian Federation
8 Rostov State Medical University, Rostov, Russian Federation, Rostov-on-Don, the Russian Federation


Abstract
Topic: Clinical guidelines

Diagnostics and treatment of biliary dyskinesia: clinical guidelines of the Russian gastroenterological AssociationV.T. Ivashkin1, I.V. Mayev2, Yu.O. Shulpekova1, Ye.K. Baranskaya1, A.V. Okhlobystin1, A.S. Trukhmanov1, T.L. Lapina1, A.A. Sheptulin1
 
1 Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russian Federation
2 Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Moscow, Russian FederationAbstract
Topic: National College of Gastroentorologists and Hepatologists

Infusion therapy for chronic liver diseases
I.A. Kurkina, M.V. Mayevskaya, I.N. Tikhonov, V.N. Zozulya, V.I. Leschenko
 
Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russian FederationAbstract
Topic: Clinical cases

Treatment of autonomous intestinal neuropathy in critical care by prucalopride and multistrain probioticA.L. Kovaleva, A.I. Ulyanin, O. Yu. Kiselyova, Ye.A. Poluektova, O.S. Shifrin, A.S. Tertychny, V.T. Ivashkin
 
Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russian FederationAbstract
Editor-in-chief
  

 Vladimir Trophimovich
           Ivashkin  

information about editor-in-chief
Authorization
  Remember me

Registration
Information
Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology is published by "M-Vesti". 3-3, Skladochnaya str., Moscow, 127018. 
Tel/Fax: +7 (495) 980-8928.     
E-mail: editorial@gastro-j.ru

Content of the Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology is available by Creative Commons Attribution LicenseCC BY-NC-ND.